iMed Training

.

1. ระบบเวชระเบียน 
 
1.1 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่   1.6 การบันทึกข้อมูล Patient Message 
1.2 เปิด Visit ให้กับผู้ป่วย   1.7 พิมพ์ OPD Card สำหรับผู้ป่วยใหม่
1.3 ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า
  1.8 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
1.4 ลงทะเบียนผู้ป่วยนัด
  1.9 การเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้ป่วย
1.5 ถ่ายรูปผู้ป่วย / แก้ไขรูปผู้ป่วย                          1.10 ส่งคนไข้ไปยังจุดบริการต่อไป
     

 

2. จุดคัดกรองผู้ป่วย
 
2.1 บันทึกข้อมูล Vital Sign   2.12 ส่งชื่อผู้ป่วยไปการเงิน
2.2 บันทึกข้อมูล Patient History   2.13 ทำนัดผู้ป่วย / พิมพ์ใบนัด
2.3 ส่งชื่อผู้ป่วยเข้าพบแพทย์   2.14 ตรวจสอบตารางออกตรวจ และตารางนัดแพทย์
2.4 การยกเลิกการเข้ารับบริการ   2.15 การสั่ง Order นัดล่วงหน้า
2.5 ตรวจสอบ Order ที่แพทย์สั่ง และดำเนินการ เช่น หัตถการต่างๆ ,ฉีดยา Stat     2.16 การทำนัดเป็นชุด / นัดฉีดวัคซีน
2.6  การสั่งรายการ Lab รับคำสั่งจากแพทย์    2.17 การลิสต์รายชื่อผู้ป่วยนัด
2.7 การสั่งรายการ X-Ray รับคำสั่งจากแพทย์    2.18 การลงทะเบียนผู้ป่วยนัด (เปิด Visit)
2.8 การสั่งรายการยา รับคำสั่งจากแพทย์    2.19 การพิมพ์ Visit Slip
2.9 การพิมพ์ Lab Sticker   2.20 ส่งตรวจ Lab กรณีมี Lab ล่วงหน้า
2.10 บันทึกข้อมูล Ver/ Col Speciman     2.21 ส่งตรวจ Xray กรณีมี Xray ล่วงหน้า 
 2.11 พิมพ์ใบรับรองแพทย์ (กรณีที่แพทย์กรอกมาแล้ว)    2.22 การสั่งรายการเข้าชุดเหมา (Coming soon)
3. ห้องแพทย์
 
3.1 บันทึกข้อมูลอดีต    3.8 ดูรายการผล Lab
3.2 บันทึกอาการสำคัญ             3.9 ดูรายการผล X-Ray
3.3 บันทึก ICD10, ICD9    3.10 การสั่งรายการยา
3.4 การสั่งรายการ Lab      3.11 ทำนัดผู้ป่วย
3.5 การสั่งรายการ X-Ray     3.12  ออกใบรับรองแพทย์
3.6 พิมพ์ Lab Sticker   3.13 กด Finish และระบุสถานะ Discharge 
3.7 บันทึกข้อมูล Ver/Col Specimen     
4. Lab
 
4.1 ตรวจสอบรายการ Lab
   4.6 ค้างรายการผล Lab
4.2 การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ    4.7 Scan เอกสารเข้าระบบ
4.3 การรับสิ่งส่งตรวจ     4.8 เพิ่มรายการ Lab
4.4 การยกเลิกการรับสิ่งส่งตรวจ             4.9 ยกเลิกผล Lab
4.5 รายงานผล Lab 
5. X-Ray
 
5.1 ดูรายชื่ผู้ป่วยที่ส่งตรวจ X-Ray    5.5 แพทย์รังสีรายงานผล 
5.2 ตรวจสอบรายการ X-Ray    5.6 Scan เอกสารเข้าระบบ
5.3 การยืนยันและยกเลิก ดำเนินการ X-Ray     5.7 เพิ่มรายการ X-Ray
5.4 แพทย์รังสีดึงผู้งป่วยจากคิวรอรายงานผล             5.8 ยกเลิกผล X-Ray
      
6. ห้องยา
 
6.1 ดึงคิวผู้ป่วยจากแทปห้องยา
              6.5 ประเมินการแพ้ยา
6.2 จัดยา / พิมพ์ฉลากยา    6.6 Verified ยา Drug Reconciles (ถ้ามี) 
6.3 ตรวจสอบรายการยา      6.7 คืนยา/เวชภัณฑ์ กรณีที่ จ่ายยา/เวชภัณฑ์ที่ตัดสต็อคแล้ว
6.4 จ่ายใบสั่งยา          6.8 Scan เอกสารเข้าระบบ
      
7. การเงินผู้ป่วยนอก
 
7.1 ตรวจสอบสิทธิการรักษา   7.9 พิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
7.2 การไกล่กลี่ยยอดค่าใช้จ่าย   7.10 Scan เอกสารเข้าระบบ
7.3  การออกใบเสร็จ   7.11 การให้ส่วนลด ค่าใช้จ่าย
7.4 ออกใบแจ้งหนี้ ตามสิทธิการรักษา เช่น ประกันชีวิต ,ประกันสังคม                   7.12 การยกเลิกใบเสร็จ
7.5 ออกลูกหนี้เงินสด กรณีผู้ป่วยค้างชำระ   7.13 การออกใบเสร็จในนาม
7.6 ออกใบเคลม กรณีแจ้งยอดค่ารักษากับ Contract    7.14 ออกใบเสร็จจากการตัดยอดมัดจำ

7.7 จำหน่ายทางการเงิน

 

7.15 ออกใบเสร็จจากการตัดยอดมัดจำมากกว่า 1 ใบ และเหลือยอดไว้ใช้ครั้งต่อไป

7.8 การย้อนกลับการจำหน่ายทางการเงิน และระบุเหตุผลการย้อนกลับ   7.16 การทำลูกหนี้และรับชำระลูกหนี้แบบแบ่งชำระ (Coming Soon)

 

8. การเงินผู้ป่วยใน
 
8.1 ตรวจสอบสิทธิการรักษา   8.8 ย้อนกลับการจำหน่ายทางการเงิน และระบุเหตุผลการย้อนกลับ
8.2 การไกล่เกลี่ยยอดค่าใช้จ่าย /เพื่อแบ่งชำระ   8.9 พิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
8.3 ออกใบเสร็จ   8.10 Scan เอกสารเข้าระบบ
8.4 ออกใบแจ้งหนี้ ตามสิทธิการรักษา เช่น ประกันชีวิต ,ประกันสังคม            8.11 การให้ส่วนลด ค่าใช้จ่าย
8.5 ออกลูกหนี้เงินสด กรณีผู้ป่วยค้างชำระ    8.12 ยกเลิกใบเสร็จ
8.6 ออกใบเคลม กรณีแจ้งยอดค่ารักษากับ Contract   8.13 ออกใบเสร็จ ต้ดจากยอดมัดจำ
8.7 จำหน่ายทางการเงิน    
     
     
 
9. Admit - IPD
 
9.1 Admit คนไข้
9.2 บันทึกข้อมูลรายวัน
9.3 การสั่งยา
9.4 การให้ยา
10. ระบบคลัง
10.1 การค้นหารายการยา/เวชภัณฑ์   10.9 การรับยาจากใบสั่งซื้อ

10.2 การดูอัตราการใช้งาน และประวัติการใช้ยา/เวชภัฑ์ (Stock Card)

        10.10 การโอนของไปยังคลังอื่นๆ
10.3 การขอเบิก             10.11 การนับสต็อค ปรับยอด
10.4 การยกเลิกขอเบิก      10.12 การเพิ่มยาเข้าคลัง
10.5 การจ่ายสินค้าจากใบเบิก           10.13 การเพิ่มคลัง
10.6 การรับเข้าจากการเบิก   10.14 การผลิต item (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง)
10.7 ทำเอกสารขอซื้อยา   10.15 ตัดใช้ในหน่วยงาน (อุปกรณ์สิ้นเปลือง)
10.8 สั่งซื้อยา    
     
     
11. การจัดการคิวคนไข้
     
  11.1 ส่งคนไข้ไปยังจุดบริการต่อไป  
  11.2 ดึงคนไข้จากคิวบริการ  
     
12. การ Login เข้าระบบ
     
  12.1 การ Login เข้าระบบ  
  12.2 การ Logout ออกจากระบบ  
     
13. การ Login เข้าระบบ Report
     
  13.1 Login ทางเมนู  
  13.2 Login ทางหน้าจอ iMed Report  
     
14. การตลาด
     
  14.1 การใช้งาน Tab Marketing  
  14.2 การใช้งาน Tab ProMotion (Buffet)  
     
15. Innova Appointment
(Coming soon)

 

 


 

16. ระบบ Admin 
 
16.1 การเพิ่ม Item เวชภัณฑ์                  16.4 การเพิ่ม Item ค่าบริการ 
16.2 การเพิ่ม Item Lab   16.5 การสร้างชุดเหมา
16.3 การเพิ่ม Item X-Ray